GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: ASCO – Michal Andrys., IČ: 48689173, se sídlem Braunerova 563/7, 18000 Praha 8 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:
P. O. Box 11, Boleslavská 3, 29401 Bakov nad Jizerou
email: info@asco-drevo.cz telefon: +420 603 277 635.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, zejména se jedná o Vaše:
jméno, příjmení, titul
e-mailová adresa
telefonní číslo
adresa trvalého bydliště
IP adresa
č. bankovního nebo platebního účtu
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, o Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, pokud jste s tímto účelem vyslovil souhlas.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující služby provozování webu https://www.asco-drevo.cz/
– zajišťující správu serveru a e-mailových klientů správce,
– zajišťující správu zákaznických programů,
– zajišťující marketingové služby,
– advokát,
– účetní a daňoví poradci,
– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
– osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují.

2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, vyjma předávání údajů renomovaným společnostem za účelem poskytování cloudových služeb pro správce a dále za účelem sběru tzv. cookies dle čl. VIII těchto zásad.

3. Správce je též ze zákona povinen osobní údaje předat správním, daňovým, policejním a soudním orgánům.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 2
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů zpracovávaných na jiném právním základu, než je souhlas.
– právo na omezení zpracování osobních údajů,
– právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů,
– právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, právo na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních údajů ze strany Správce
– Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

1. Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím „cookies“ je sběr dat pro službu Google Analytics. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro
poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Osobní údaje shromážděné Google Analytics jsou ukládány výhradně společností Google. Správce je neukládá na žádném lokálním ani vzdáleném úložišti.

2. Dále používáme Google Maps provozovanou společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

3. Soubory cookie také používáme k reklamním účelům, k výběru reklam podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing). Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení v reklamních sítích níže vyjmenovaných společností a jejich dodavatelů z řad třetích stran. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování na webu a obsahu navštívených stránek. V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné
geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace. Více informací o pravidlech získáte na stránkách reklamních systémů, provozovaných:

4. společností Google: https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/ Odhlásit se od používání souborů cookie společností Google můžete na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je se odhlásit od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.

5. společností Seznam.cz, a.s. s využitím technologie retargetingu. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.: https://www.sklik.cz a http://www.imedia.cz/

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Potvrzujete seznámení se s těmito podmínkami, zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Potvrzujete seznámení se s těmito podmínkami přijetím smlouvy, dohody nebo přihlášky, ve které je na tyto podmínky výslovně odkazováno.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023

Podívejte se na náš nový ceník!

X